top of page

MB „Akrobatikos namai“

Juridinio asmens kodas 304989956

 

 

 

 

PATVIRTINTA

MB „Akrobatikos namai“ narių susirinkimo

2023-06-20 įsakymu Nr. 2023-01

 

PASLAUGŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMOSI JOMIS TAISYKLĖS

 

 

I. BENDROJI DALIS

 

1. Šių Namų teikiamų paslaugų ir naudojimosi jomis Taisyklių tikslas – nustatyti Paslaugų teikimo tvarką Namuose, taip pat privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus Nariui, Namams, taip pat užtikrinti aukštą Namų paslaugų teikimo kokybę.

2. Pasikeitus rinkos sąlygoms, teisiniam reglamentavimui, taip pat esant kitiems objektyviems pagrindams, Namai turi teisę bet kuriuo Sutarties galiojimo metu vienašališkai pakeisti Taisykles, jų aktualią (pakeistą) redakciją paskelbdami savo interneto svetainėje https://www.poleflame.lt/ ir informuodami Narį apie pakeitimo faktą. Tuo atveju, kai, pakeitus Taisykles, tokie pakeitimai iš esmės pablogina Nario padėtį, Narys, nesutikdamas su Taisyklių pakeitimais, turi teisę per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie Taisyklių pakeitimus gavimo, nutraukti Sutartį. Nariui per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie Taisyklių pakeitimus gavimo nepateikus Namams pranešimo apie Sutarties nutraukimą, laikoma, kad jis sutiko su naująja Taisyklių redakcija ir ji taikoma nuo pranešimo apie Taisyklių pakeitimą gavimo dienos.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos turi reikšmę, nurodytą žemiau šiose Taisyklėse ar sporto, šokio ir akrobatikos paslaugų teikimo sutartyje:

3.1. Narys (toliau – Narys) – tai asmuo, Namų Narys, nustatyta tvarka įsigijęs: nustatyto laikotarpio Narystę ir / arba papildomas mokamas Paslaugas.

3.2. Narystė – Nario pasirinktas Paslaugų teikimo variantas, kuriuo Šalys susitarė dėl Paslaugų teikimo termino, Paslaugų kainos ir kitų sąlygų. Narystės variantai ir jų kainos skelbiamos Namų internetinėje svetainėje https://www.poleflame.lt/narystes.

3.3. Namai – Paslaugų teikėjas, taip pat pažymėtas prekių ženklu „Pole Flame“, MB ”Akrobatikos namai” valdoma sporto, šokio ir akrobatikos ant stulpo studija, kurią Narys pasirinko ir kurioje Sutartyje nustatyta tvarka bei sąlygomis Nariui teikiamos jo pasirinktos Paslaugos.

3.4. Paslaugos – Namų teikiamos paslaugos, kurios Nariui Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis suteikia teisę naudotis: i) Namų salėmis, funkcinių treniruočių ir laisvu svorių zona, ii) jose esančia įranga / stulpais / juostomis / sportiniu inventoriumi / kitais daiktais, iii) kita Namų teikiama infrastruktūra (persirengimo, WC, dušo patalpos ir kt.). Kitos Namų teikiamos / organizuojamos paslaugos, tokios kaip grupinės treniruotės, individualios treniruotės, Namų nuomos paslaugos ir pan.

3.5. Nepilnametis lankytojas – Narys iki 17 metų amžiaus imtinai. Priklausomai nuo Sutarties sąlygų konteksto, nuoroda į Narį turi būti suprantama kaip nuoroda į Nepilnametį lankytoją.

3.6. Lydintysis suaugęs asmuo (toliau – Lydintysis) – Asmuo 18 metų amžiaus ir daugiau, kuris atsako už Nepilnametį lankytoją jo buvimo Namuose metu.

4. Taisyklių reikalavimai yra vienodai privalomi visiems Nariams, Nepilnamečiams lankytojams ir Namams.

5. Nariams, pažeidusiems ar nevykdantiems Taisyklių reikalavimų, gali būti taikomos atsakomybės priemonės, taip pat sporto, šokio ir akrobatikos paslaugų teikimo sutarties nutraukimas.

6. Taisykles, jų pakeitimus ir papildymus, tvirtina Mažosios Bendrijos narių susirinkimas.

 

 

II. NARYSTĖS ĮSIGIJIMO IR REZERVACIJŲ NAUDOJIMO TVARKA

1. Narystės įsigijimas, paskyros registravimas

1.1. Nariui suteikiama teisė naudotis Namų teikiamomis Paslaugomis Nariui pasirinkus priimtiną Narystę ir pasirašius sporto, šokio ir akrobatikos paslaugų teikimo sutartį.

1.2. Narys sukuria asmeninę paskyrą Namų elektroninėje svetainėje www.poleflame.lt ir užtikrina, kad ten visada būtų pateikti aktualūs Nario asmens duomenys (vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris bei elektroninis paštas).

1.3. Konkretus Narys, norėdamas sukurti paskyrą Namų elektroninėje svetainėje www.poleflame.lt, paspaudžia mygtuką „Tapti nariu“ ir pateikdamas savo elektroninį paštą bei asmeninį slaptažodį arba naudodamas nurodytus socialinių tinklų prisijungimo mygtukus, sukuria sau individualią Nario paskyrą. Narys, prisijungęs prie individualios paskyros pirmą kartą turi užpildyti asmeninės paskyros laukus: Vardą, Pavardę, telefono numerį, įkelti paskyros nuotrauką (neprivaloma).

1.4. Antrą ir kitus kartus prisijungdamas prie savo Nario paskyros per puslapį www.poleflame.lt Narys turi įvesti šiuos duomenis: savo elektroninio pašto adresą (naudojamas kaip identifikuojantis Narį duomuo) bei paties Nario sukurtą prisijungimo slaptažodį.

1.5. Narys, sukūręs Nario paskyrą, sutinka: i) pateikti tikrą, tikslią, išsamią informaciją apie save, kaip nurodyta registracijos formose (laukuose); ii) nedelsiant atnaujinti registracijos duomenis, kad jie būtų teisingi, tikslūs, galiojantys ir išsamūs; iii) kad galėtų naudotis Namų Paslaugomis, naudoti tik vieną Nario paskyrą; iv) neleisti, kad asmeninė Nario paskyra būtų naudojama trečiųjų asmenų; v) registruojantis ir (ar) atnaujinant duomenis, nenaudoti kito asmens vardo. Jei Narys pateikia bet kurią neteisingą, netikslią, netinkamą, neišsamią informaciją, taip pat informaciją, kuri priklauso kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui, arba jei Namai turi pagrįstų priežasčių manyti, kad Nario pateikta informacija yra neteisinga, netiksli, netinkama arba neišsami, arba priklauso kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui, Namai gali apriboti ir (ar) uždrausti prisijungimą prie Nario paskyros ir atsisakyti teikti Paslaugas visam arba konkrečiam laikui.

1.6. Po Narystės įsigijimo, Narys prisijungia prie savo paskyros ir skiltyje „Dokumentų pasirašymas“ elektroniniu būdu patvirtina ir sudaro Narystės dokumentus - sporto, šokio ir akrobatikos paslaugų teikimo sutartį, šias Taisykles, taip pat užpildo Nario klausimyną.

1.7. Kiekvieno Nario prisijungimui naudojamas elektroninis paštas ir sukurtas slaptažodis turi būti asmeninis ir neperleidžiamas jokiems tretiesiems asmenims. Narys privalo informuoti Namus apie bet kokius jo asmens duomenų pakeitimus (vardo, pavardės, kontaktinio tel. numerio) ir yra atsakingas už tai, kad jo vardu būtų užkirstas kelias nesankcionuotai trečiųjų asmenų prieigai prie paskyros ir (arba) asmeninio prisijungimo bei slaptažodžio naudojimo. Be to, tik Narys yra atsakingas už bet kurio slaptažodžio pasirinkimą, praradimą, vagystę ar neleistiną naudojimą ir dėl to atsirandančias pasekmes.

1.8. Visais atvejais tik Narys yra atsakingas už tinkamą naudojimąsi paskyra, savo slaptažodžio saugojimą ir susilaikys nuo slaptažodžio naudojimosi neteisėtais tikslais ar bet kokiam tikslui, kuris prieštarauja šioms Taisyklėms.

1.9. Nario paskyros ištrynimas, panaikinimas. Nario paskyra gali būti ištrinta Nario rašytinio prašymo pagrindu per trisdešimt (30) kalendorinių dienų, taip pat Namų iniciatyva per trisdešimt (30) kalendorinių dienų: i) pasibaigus sporto, šokio ir akrobatikos paslaugų teikimo sutarčiai; ii) Nariui nepasirašius Narystės dokumentų šių Taisyklių nustatyta tvarka; iii) jei Narys vykdo (vykdė) šių Taisyklių draudžiamus veiksmus, Namai taip pat gali vienašališkai ištrinti Nario paskyrą ar apriboti prieigą prie Namų paslaugų ar jų dalies bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo ir sumokėtų pinigų grąžinimo.

2. Paslaugų ir Narystės apmokėjimas, aktyvavimas

2.1. Nariui išsirinkus jam tinkančią Narystę, jis turi ją įsigyti ir sumokėti jos kainą i) bankiniu pavedimu į Namų banko sąskaitą LT25 7300 0101 5760 6370, arba ii) sumokėti grynaisiais pinigais prieš pirmosios treniruotės pradžią fiziškai atvykus į Namus. Atliekant mokėjimą bankiniu pavedimu Narys bankinio mokėjimo paskirtyje turi nurodyti pasirinktos Narystės tipą ir jos aktyvavimo pradžią, o jei mokama už kitą asmenį – dar ir to asmens vardą ir pavardę. Atliekant mokėjimą grynais pinigais Namuose, Narys turi papildomai informuoti Namus elektroniniu paštu info@poleflame.lt arba Facebook žinute (@Poleflame) apie pasirinktos Narystės tipą ir jos aktyvavimo pradžią, o jei mokama už kitą asmenį – dar ir to asmens vardą ir pavardę. Tai yra labai svarbu ir daroma Nario naudai, tam, kad Narystė būtų aktyvuota būtent nuo tos dienos, kada Narys planuoja savo pirmąją treniruotę, o ne anksčiau ir Narys be reikalo neprarastų dienų iš Narystės galiojimo laiko. Tuo atveju, jei Narys nepraneša Namams pageidaujamos Narystės aktyvavimo datos, Narystė aktyvuojama nuo tos dienos, kai elektroniniu būdu pasirašomi Narystės dokumentai / gaunamas Nario mokėjimo pavedimas.

2.2. Namai aktyvuoja pasirinktą pirmąją Nario Narystę per dvidešimt keturias (24) valandas nuo visų dokumentų pasirašymo momento, o visas sekančias Narystes per dvidešimt keturias (24) valandas nuo apmokėjimo gavimo momento, kai mokama bankiniu pavedimu. Namai pasilieka teisę ilginti Narystės aktyvavimo laiką ypatingais, iš anksto nenumatytais atvejais, taip pat dėl netikėtai atsiradusių priežasčių ir (ar) nenugalimos jėgos aplinkybių. Tokiu atveju Namai nedelsiant praneša Nariui apie vėlavimus ir planuojamus atstatymo darbų pabaigos terminus.

2.3. Nuo Narystės aktyvavimo dienos, nepriklausomai nuo to, ar Narys pradėjo naudotis Paslaugomis, ar ne, pradedamas skaičiuoti Narystės galiojimo terminas.

2.4. 2.1. punkte nustatyto apmokėjimo ir Narystės aktyvavimo tvarka turi esminės reikšmės tiek Nariui, tiek Namams. Tuo atveju jei pats Narys netinkamai vykdo Namų informavimo pareigą, nepraneša 2.1. punkte nustatyta tvarka apie Narystės aktyvavimo pradžią (datą), Namai neatsako už dėl to Nariui atsiradusias neigiamas pasekmes, neatlygina jam jokių nuostolių ir negrąžina Nario įmokėtų pinigų, taip pat nepriima šiuo pagrindu atsiradusių pretenzijų bei prašymų pakeisti Narystės aktyvavimo datą atgaline data.

 

3. Naudojimosi Naryste tvarka

3.1. Narystė yra vardinė. Perleisti ją kitam asmeniui be išankstinio Namų leidimo draudžiama, priešingu atveju Narystė užblokuojama be išankstinio perspėjimo.

3.2. Namai taiko daugiapakopę Narysčių ir treniruočių sudėtingumo lygių sistemą. Nariai privalo vadovautis Namų rekomenduojamomis pakopomis ir laipsniškai didinti sportinį krūvį.

3.3. Naujas Narys, visiškai neturintis Pole dance sportinės patirties, privalo pradėti savo užsiėmimus Namuose nuo Intro programos ir sudalyvauti bent šešiose (6) Pole Intro treniruotėse per pirmus du (2) Intro įžanginės programos mėnesius. Visais atvejais, Intro įžanginė programa laikoma bazine programa, skirta ne tik paruošti Narį sudėtingesnėms, aukštesnio lygio treniruotėms, bet ir tinkamai instruktuoti ir apmokyti Narį būtinų saugumo taisyklių ir dėl šios priežasties, Namai, siekdami savo Narių saugumo bei aukšto Paslaugų teikimo lygio, turi teisę neleisti Nariui lankyti aukštesnio lygio treniruočių, jei Intro įžanginės programos metu Narys nesudalyvavo bent šešiose (6) Pole Intro treniruotėse.

3.4. Vietos rezervacija grupinėse treniruotėse. Narys, norintis dalyvauti grupinėse treniruotėse, privalo iš anksto rezervuoti vietą pasirinktoje treniruotėje per savo asmeninę paskyrą arba per specialią programėlę telefone. Namų grupinių treniruočių vietų skaičius yra ribotas ir nerezervavus vietos Namai negarantuoja, kad treniruotėje bus laisvų vietų bei joje bus galima dalyvauti.

3.5. Nariui suteikiama galimybė savo asmeninėje paskyroje arba per specialią programėlę telefone savarankiškai valdyti savo Narystę (-es), pasirinkti treniruočių laikus ir jas užsirezervuoti, pasirenkant konkrečią datą ir laiką, taip užsitikrinant garantuotą vietą jose.

3.6. Narių rezervacija į treniruotes yra atvira nuolat, taigi galima rezervuotis net kelis mėnesius į priekį, turint atitinkamą Narystę, galiojančią ilgiau nei vieną (1) mėnesį (Fan). Jeigu treniruotėje yra laisvų vietų, į ją galima užsiregistruoti nors ir likus dešimt (10) minučių iki jos pradžios.

3.7. Namai suteikia galimybę Nariui naudotis laukiančiųjų sąrašo (angl. waitlist) funkcija nesant laisvų vietų pageidaujamoje treniruotėje, o vietai atsilaisvinus ir Nariui gavus automatinį pranešimą iš rezervacijų sistemos, kuo greičiau užsirezervuoti vietą treniruotėje, arba vietos atsisakyti, jei nebeketinama į treniruotę eiti. Buvimas laukiančiųjų sąraše saugo atsilaisvinusią vietą penkias (5) minutes. Jei per šį laiką Narys nespėja vietos užsirezervuoti, rezervavimo galimybė pereina kitam Nariui laukiančiųjų sąraše. Maksimalus galimas laukiančiųjų skaičius laukiančiųjų sąraše – aštuoni (8) nariai. Vienam ciklui (40 min.) praėjus ir tuo atveju, jei atsilaisvinusi vieta nebuvo užrezervuota, ji tampa vėl matoma visiems nariams (ir esantiems ir nesantiems laukiančiųjų sąraše).

3.8. Narys turi teisę atšaukti rezervuotą treniruotę likus ne mažiau kaip 8 (aštuonioms) valandoms iki jos pradžios. Likus mažiau nei aštuonioms (8) valandoms iki treniruotės pradžios, treniruotės atšaukimo galimybė dingsta ir nedalyvavimo atveju rezervuotas kartas laikomas panaudotu ir iš Narystės išsiskaičiuoja. Namai neatsako už Narių rezervacijų ir jų atšaukimo tvarkos pažeidimus, taip pat dėl tokių pažeidimų / Nario išsiblaškymo Nariui atsiradusias neigiamas pasekmes, neatlygina jam jokių nuostolių ir negrąžina Nario įmokėtų pinigų, taip pat nepriima šiuo pagrindu atsiradusių pretenzijų bei prašymų atstatyti nurašytus treniruočių kartus.

3.9. Narys, norintis perleisti Narystę kitam asmeniui, privalo Namams pateikti rašytinį prašymą (laisva forma), nurodydamas konkretaus asmens, kuriam Narystė yra perleidžiama, vardą ir pavardę, bei sumokėti vienkartinį Narystės perleidimo mokestį, kurį nustato Namai kiekvienu konkrečiu atveju.

3.10. Narys, norintis pakeisti įsigytos Narystės tipą, turi pateikti Namams prašymą (laisva forma) dėl Narystės pakeitimo. Jeigu pigesnė Narystė keičiama į brangesnę, Narys turi sumokėti Narystės kainos skirtumą pagal Narystės keitimo dieną Namuose galiojančias kainas. Narys negali keisti brangesnės narystės į pigesnę.

3.11. Minimalus Narių skaičius grupinėje treniruotėje yra 4 (keturi) asmenys. Tuo atveju, jei likus keturioms (4) valandoms iki treniruotės pradžios į konkrečią grupinę treniruotę neužsiregistruoja nurodytas minimalus Narių skaičius, Namai turi teisę atšaukti tokią grupinę treniruotę ir pranešti (automatiniu elektroniniu laišku bei Facebook Messenger arba trumpąja SMS žinute) užsiregistravusiems Nariams apie treniruotės atšaukimą. Narys sutinka su šiam punkte nurodyta tvarka ir šiuo pagrindu nereikš pretenzijų bei nereikalaus grąžinti sumokėtų pinigų ar jų dalies bei neprašys pratęsti Narystės galiojimo laiko dėl šiame punkte nurodytu pagrindu atšauktos treniruotės.

 

3.12. Atvejais, jei treniruotė atšaukiama dėl kitų, iš anksto nenumatytų ir netikėtai atsiradusių priežasčių, taip pat nenugalimos jėgos, valdžios institucijų sprendimų ir pan., Nariai apie treniruočių, Paslaugų teikimo atšaukimą gali būti informuojami ir likus mažiau nei keturioms (4) valandoms iki treniruotės / Paslaugų teikimo pradžios, o Namai dėl kompensavimo tvarkos bendrauja su Nariu individualiai.

 

3.13. Narys informuojamas, kad Namuose ne visada yra prižiūrintis ir / ar aptarnaujantis Namų personalas (pvz. treneris).

 

4. Nario asmeninių daiktų laikymas

4.1. Namai neteikia Nario asmeninių daiktų pasaugos paslaugų, o tik sudaro Nariui galimybę palikti atsineštus asmeninius daiktus tam Namuose nustatytoje vietoje. Namai neatsako už Nario Namuose asmeninių daiktų, įskaitant daiktus, paliktus persirengimo ir kitose Namų patalpose, praradimą ir / ar sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Namų kaltės.

4.2. Lauko avalynę Narys palieka prieš įžengiant į treniruočių salę.

4.3. Kitus asmeninius daiktus Narys palieka persirengimo patalpose.

 

4.4. Nariui rekomenduojama nesinešti į Namus brangių ir vertingų daiktų, o juos atsinešęs Narys prisiima visišką atsakomybę už jų saugumą.

 

III. ELGESIO TAISYKLĖS, TEISĖS IR DRAUDIMAI

 

1. Bendrosios elgesio taisyklės

1.1. Namuose draudžiama:

1.1.1. naudotis Namų Paslaugomis, dėvint Namų zonoms netinkamą, nešvarią ar netvarkingą aprangą ir / arba avalynę, arba nedėvint Namų zonoms pritaikytos aprangos ir / arba avalynės. 1.1.2. Narys privalo nusiauti lauko avalynę prie įžengdamas į Namų treniruočių erdves ir palikti ją (lauko avalynę) nurodytoje vietoje.

1.1.3. įsinešti bei vartoti alkoholį, kitas psichotropines medžiagas, rūkyti.

1.1.4. Namuose, tame tarpe ir persirengimo patalpose bei dušinėse atlikti asmens higienos procedūras išskyrus prausimąsi, naudoti plaukų džiovintuvą ne galvos, o kitų kūno ar aprangos detalių (tame tarpe šlepečių, maudymosi kostiumų) džiovinimui.

1.1.5. į Namus atsivesti gyvūnus.

1.1.6. naudotis laikinai sugedusiu inventoriumi, stulpais ar kita Namų įranga.

1.1.7. lankytis sergant infekcinėmis, virusinėmis ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir / arba kitų sveikatos sutrikimų, keliančių pavojų paties asmens ar kitų Narių sveikatai ir / arba gyvybei, taip pat asmeniui taikomos privalomos (savi)izoliacijos atvejais.

1.1.8. neklausyti, ignoruoti Namų personalo (trenerio) nurodymus.

 

1.2. Bendrosios elgesio taisyklės Namuose:

1.2.1. Narys privalo atsakingai ir rūpestingai naudotis Namų teikiamomis Paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Paslaugomis nepadarytų žalos sau, Namų, savo, kitų Namų Narių bei darbuotojų sveikatai ir turtui.

1.2.2. Narys privalo prieš naudojantis Namų įranga ir inventoriumi, susipažinti su inventoriaus ar įrangos naudojimosi taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir inventoriumi, bei kreiptis į atsakingus Namų darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo.

1.2.3. Narys privalo naudotis Namų įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi.

1.2.4. Narys privalo netrukdyti kitiems Nariams naudotis Namų Paslaugomis. Narys, pastebėjęs kito Nario netinkamą elgesį, kuris trukdo naudotis Paslaugomis kitiems Nariams arba gali grėsti kitų Narių saugumui ar sveikatai, turi pranešti apie tai Namų atsakingam darbuotojui.

1.2.5. Narys privalo nedelsiant informuoti Namų darbuotojus apie savo ar kitų Narių sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Namų paslaugomis.

1.2.6. Namų treniruočių salėje yra privaloma sportinė apranga.

1.2.7. Atlikus pratimus ar baigus grupinę treniruotę, inventorius privalo būti paliktas tvarkingas, tinkamas naudoti kitiems Nariams, kilimėliai, kita įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas.

1.2.8. Atlikus pratimus, Nario naudotas kilimėlis privalo būti nuvalytas tam skirta šluoste ir valymo priemone iš abiejų pusių.

1.2.9. Treniruotės metu stulpų valymui naudotus rankšluostukus privaloma pakabinti ant tam skirtų kabliukų, o purkštukus su dezinfekuojančiu skysčiu privaloma padėti atgal į jų laikymo vietą.

1.2.10. Pasinaudojus stulpų užsukimo / atsukimo rakteliu (galima tik su prižiūrinčio trenerio leidimu), Narys privalo grąžinti jį treneriui.

1.2.11. Dušų bei tualeto patalpose leidžiama lankytis po vieną. Šiose patalpose būtina laikytis bendrosios higienos ir sanitarijos reikalavimų, o pastebėjus bet kokio pobūdžio netvarką, gedimą ar sutrikimą, nedelsiant apie jį pranešti tuo metu Namuose esančiam treneriui arba telefonu +37062894969.

1.2.12. Narys privalo gerbti save, kitus bendruomenės narius, Namų trenerius bei kitą Namų personalą tiek treniruočių, tiek kitų renginių metu.

1.2.13. Narys privalo sekti aktualią informaciją, naujienas bei pranešimus apie tvarkaraščio pakitimus Namų Facebook paskyroje ir taip pat uždaroje narių grupėje Facebooke Flame chicks.

2. Narių sveikata ir užkrečiamų ligų prevencija

 

2.1. Narys, turintis sveikatos sutrikimų (infekcinės, virusinės, užkrečiamos ligos, pvz. konjunktyvitas, koronavirusinė ar gripo infekcija, taip pat atviros žaizdos ir pan.), kurie gali kelti pavojų jam pačiam, kitiems Nariams, Namų personalui sveikatai ir / arba gyvybei, privalo apie šiuos sutrikimus informuoti Namus (telefonu +37062894969 arba el. paštu info@poleflame.lt arba Facebook žinute (@Poleflame)). Nariai pilnai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis Namų teikiamomis Paslaugomis bei pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklę teisingumą.

2.2. Jei Nariui taikomas privalomas valdžios įstaigų arba gydytojo nurodymas (savi)izoliuotis, Narys neturi teisės lankytis Namuose (savi)izoliacijos laikotarpiu.

 

2.3. Namų darbuotojams kilus pagrįstų abejonių dėl Nario sveikatos būklės, Namų darbuotojas turi teisę paprašyti, kad Narys pateiktų gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę. Narių pateiktos gydytojų pažymos nėra tvarkomos automatiniu būdu ir nėra sisteminamos ar skirtos sudaryti duomenų sistemą. Kilus abejonėms dėl Nario sveikatos ir dėl to objektyviai negalint pastarajam suteikti tinkamos kokybės Paslaugų, taip pat Nariui nepateikus pažymos apie sveikatos būklę, Namai turi teisę savo iniciatyva bei savo nuožiūra parinktam laikotarpiui laikinai nušalinti Narį nuo naudojimosi Paslaugomis ir sustabdyti jo Narystę. Apie tokį sustabdymą Namai informuoja Narį nedelsiant po tokio sprendimo priėmimo.

 

2.4. Visais atvejais Narys, prieš pasirinkdamas konkrečias Namų Paslaugas, privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių Paslaugų galimą poveikį jam, t. y. Narys privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Namus bei naudotis jų teikiamomis Paslaugomis.

 

2.5. Nariai, naudodamiesi Namuose esančiomis priemonėmis bei Paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui.

2.6. Visa atsakomybė dėl Nario sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Namuose, tenka Nariui, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Namų ar Namų darbuotojų kaltės.

 

3. Namai turi teisę:

3.1. Keisti Namų darbo laiką, taip pat keisti atskirų Namų zonų darbo laiką ir reguliuoti galimybę į jas patekti Nepilnamečiams lankytojams.

3.2. Atlikdami patalpų profilaktikos darbus, neteikti Paslaugų iki keturiasdešimt aštuonių (48) valandų.

3.3. Nustatyti kitas atskirų Narysčių galiojimo taisykles ir sąlygas.

3.4. Kilus pagrįstų abejonių dėl Nario sveikatos būklės, paprašyti Nario nutraukti treniruotę ir rekomenduoti pasikonsultuoti su gydytoju. Prašyti pateikti gydytojo pažymą, leidžiančią naudotis Namų teikiamomis Paslaugomis.

3.5. Neteikti atitinkamų Paslaugų asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų Narių sveikatai ir / arba gyvybei, saugumui.

 

3.6. Nariams, pažeidusiems šių Taisyklių III dalies 1 skirsnio 1.1. punkte numatytus atvejus, taip pat tais atvejais, kai Narys savo elgesiu sukelia grėsmę kitiems Namų Nariams arba neklauso Namų darbuotojų nurodymų, nutraukti Nario Narystės galiojimą ir neįleisti į Namus. Šiuo atveju Nariui grąžinama už Narystę sumokėto Paslaugų mokesčio dalis, proporcinga laikotarpiui, likusiam iki Narystės galiojimo pabaigos, atskaičius Namų patirtus tiesioginius pagrįstus nuostolius dėl Taisyklių nesilaikymo.

 

4. Namai įsipareigoja:

4.1. Informuoti Narius apie tvarkaraščių pakeitimus.

4.2. Teikti Paslaugas visą Narystės galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai Namai yra uždaromi dėl priežasčių, nesusijusių su Nariu, įskaitant, bet neapsiribojant, avarijų padarinių šalinimui, planiniam remontui, dėl sanitarinės higienos, šalyje ar savivaldybėje, kurioje yra konkretūs Namai, paskelbus ekstremalią situaciją, karantiną ir pan., ir dėl to negalima naudotis Paslaugomis.

4.3. Sustabdyti ir pratęsti Nario Narystės galiojimą tokiam laikotarpiui, kokiam Namai buvo uždaryti dėl šiose Taisyklėse išvardintų priežasčių, išskyrus valstybinių švenčių dienas.

 

5. Namų atsakomybė

5.1. Namai suteikia Nariams galimybę naudotis jų teikiamomis Paslaugomis, tačiau nevertina šių Paslaugų daromos įtakos konkretaus Nario sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio, t. y. Namų teikiamos Paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus Nario sveikatos būklę, gali daryti neigiamą įtaką Nario sveikatai, todėl Narys privalo būti atsargus ir rūpestingas, nuspręsdamas lankyti Namus bei pasirinkdamas konkrečias jų teikiamas Paslaugas.

5.2. Namai neatlygina Nariui dėl jų teikiamų Paslaugų Nario sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Namų ar jo darbuotojų kaltės. Narys patvirtina, kad jis buvo tinkamai informuotas bei žino ir supranta, kad Namai ir jo darbuotojai nėra atsakingi prieš Narį, jeigu pats Narys (įskaitant Nepilnamečius) nesilaiko visuotinai įprastų saugaus elgesio reikalavimų ir / arba Namų personalo nurodymų ir / arba Taisyklių.

5.3. Jeigu Namuose įvykus nelaimingam atsitikimui, kurio metu yra sutrikdoma Nario sveikata, Narys atsisako kviesti greitąją pagalbą arba pasišalina iki atvykstant greitajai pagalbai arba atvykus greitajai pagalbai atsisako, kad jam būtų suteikta pagalba, tokiais atvejais Narys yra pats pilnai atsakingas už bet kokią su tuo susijusią jo patirtą žalą bei su tuo susijusias pasekmes, jeigu ši žala (pasekmės) atsirado ne dėl Namų kaltės.

5.4. Namai neturi įsipareigojimo atlyginti Nario patirtus nepatogumus, jeigu tvarkaraštyje nurodytą treniruotę veda kitas užsiėmimo instruktorius arba treniruotė neįvyko dėl objektyvių pateisinamų priežasčių ir apie tai Nariai buvo nedelsiant informuoti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

 

IV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS, PASIŪLYMŲ TIEKIMAS, VAIZDO STEBĖJIMAS

 

1. Nario asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, elektroninis paštas, atvaizdas, sveikatos būklė ir sutrikimai, patirtos traumos, įsigytų Narysčių registras, sumokėta kaina, rezervuotos treniruotės) yra tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų taikomų teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Narys turi teisę žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą. Šalims sudarius sporto, šokio ir akrobatikos paslaugų teikimo sutartį, laikoma, kad Narys yra tinkamai informuotas bei davė savo sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui. Namai, sudarę Sutartį su Nariu, turi teisėtą interesą rinkti ir tvarkyti informaciją apie Narį siekiant įvykdyti šią Sutartį.

3. Narys, Namams pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę neatlygintinai susipažinti su Namų tvarkomais jo duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius vienerius metus.

4. Namai, gavę Nario prašymą ne vėliau kaip per trisdešimt (30) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos atsako, ar Nario asmens duomenys yra tvarkomi bei pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis. Nario prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu arba el. forma.

5. Jei Narys, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiasi į Namus, kurių atsakingas asmuo nedelsdamas patikrina asmens duomenis ir duomenų subjekto rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, ištaiso neteisingus, netikslius, papildo neišsamius Namų tvarkomus asmens duomenis ir (ar) sustabdo tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, kol bus ištaisyti neteisingi, netikslūs, papildyti neišsamūs asmens duomenys ar asmens duomenys bus sunaikinti.

6. Narys, nesutikdamas, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, gali pateikti nesutikimą Namams asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis šių Taisyklių nustatyta tvarka.

 

7. Jeigu Nario nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, Bendrovė nedelsdama nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus.

8. Duomenų subjekto prašymu Namai praneša Nariui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus.

9. Jeigu Nario prašyme pateiktos informacijos nepakanka Nario tapatybei nustatyti, Namai turi teisę informuoti Narį apie būtinybę atvykti į Namus ir pateikti tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

10. Informacija (bet ne jos turinys) Nariui, atsižvelgiant į jo prašymą, gali būti pateikiama žodžiu, leidžiant susipažinti su dokumentu, pateikiant pažymą, dokumento išrašą ar popierinę dokumento kopiją, elektroninę laikmeną, prieigą prie informacijos rinkmenos. Jei prašyme nenurodyta informacijos pateikimo forma, Namai ją pateikia tokia pat forma, kokia gautas prašymas.

 

11. Narys sutinka elektroniniu paštu gauti Namų siunčiamą informaciją:

11.1. automatinius elektroninius laiškus apie Narystės įsigijimą, treniruočių rezervavimo faktą bei apie Narystės pabaigos datą.

11.2. automatinius elektroninius laiškus bei trumpąsias SMS žinutes tuo atveju, jei treniruotė atšaukiama.

11.3 aktualią informaciją apie Namų veiklą, organizuojamus renginius, naujienas ir pokyčius telefonu, elektroniniu paštu ar kitais socialinės medijos kanalais (Facebook, Instagram).

12. Siekiant užtikrinti Namų žinomumą ir jį vystyti, taip pat reklamos bei naujų Narių pritraukimo tikslais Namų socialinių tinklų paskyrose (Facebook, Instagram, Youtube) bei interneto svetainėje www.poleflame.lt yra skelbiamos fotonuotraukos ir video medžiaga iš Namų treniruočių, švenčių ar renginių ir pan. Narys, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, suteikia Namams teisę naudoti Nario atvaizdą jį atgaminant, spausdinant, demonstruojant, viešai skelbiant, platinant informaciją apie Namus socialinių tinklų paskyrose (Facebook, Instagram, Youtube). Narys turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Namams suteiktą teisę naudoti jo atvaizdą apie tai pranešdamas elektroniniu paštu info@poleflame.lt / Facebook žinute (@Poleflame).

13. Siekiant užtikrinti Namų, Narių ir trečiųjų asmenų saugumą, turto išsaugojimą yra vykdomas Namų prieigų (įėjimo, automobilių parkavimo aikštelės, kiemo) vaizdo stebėjimas, o Nario atvaizdas yra saugomas Namų ar stebėjimo paslaugas teikiančio trečiojo asmens duomenų bazėje ne ilgiau kaip keturiolika (14) kalendorinių dienų. Tam tikromis aplinkybėmis, kai yra būtina Namų, Nario ar trečiosios šalies interesų apsaugai (pvz. įvykus nelaimingam atsitikimui, avarijai, vagystei, kitokiam nusikaltimui, teisės, Taisyklių pažeidimui), saugojimo terminas gali būti pratęstas iki tol, kol bus įvykdytas tyrimas ir / ar priimtas galutinis sprendimas.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

1. Namai ir Narys, vykdydami Sutartį ir Taisykles, bendradarbiauja ir kooperuojasi, siekia abiem ekonomiškiausio Sutarties ir Taisyklių vykdymo būdo.

2. Elektroniniu paštu / Facebook Messenger išsiųstas pranešimas ar kita informacija bus laikoma gauta jos faktinio išsiuntimo dieną arba kitą darbo dieną, jeigu elektroninio laiško išsiuntimo diena buvo ne darbo diena arba jeigu elektroninis laiškas buvo išsiųstas darbo dienomis po 17.00 val. (pranešimo ar informacijos gavėjo vietos laiku).

3. Bet kokius ginčus Šalys sieks spręsti taikiai, tačiau jei ginčo nepavyktų išspręsti, Narys visada gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, Vilnius, www.vvtat.lt) arba tiesiogiai į kompetentingą teismą pagal Namų buveinės vietą. Taisyklės reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos teisę.

4. Išsamios ir aktualios redakcijos Namų Taisyklės pateikiamos ir su jomis galima susipažinti Namų internetinėje svetainėje, Nario asmeninėje paskyroje.

 

5. Pasirašydamas Taisykles elektroniniu parašu, Narys savo parašu patvirtina, kad Narys su šiomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes.

 

6. Nepilnamečių lankytojų tėvai / globėjai, pasirašydami Taisykles, patvirtina faktą, kad:

6.1. Nepilnamečio lankytojo sveikatos būklė leidžia jam naudotis Namų Paslaugomis;

6.2. Nepilnametis lankytojas pilnai susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis;

6.3. Nepilnamečio Namams bei tretiesiems asmenims padaryta žala bus atlyginta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

6.4. jie atsako už Nepilnamečio elgesį Namuose bei bet kokį Nepilnamečio lankytojo sveikatos sutrikimą, atsiradusį dėl Nepilnamečio lankytojo nepriežiūros ar netinkamos priežiūros ar kitokių savo, kaip tėvų (globėjų), pareigų nevykdymo.

No fame without a         

pole dance pamokos
bottom of page